Fiskeregler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.
Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder.

Fiskeravgift og fiskekort
Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske koster kr 247,- og kan betales på alle postkontorer (post i butikk) og på internett. Barn er fritatt for innbetaling av fiskeravgift til staten. Man kan fiske uten denne til man fyller 18 år. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på de fleste av nr. 2- sonene. Det er mange oppsynsmenn i elva som kan kontrollere ditt fiskekort. Disse vil også kunne hjelpe nye fiskere med å vise gode fiskeplasser samt gi tips om hvilken flue eller sluk laksen kanskje biter på. I soner med ubegrenset kortsalg gjelder fiskekortet i 24 t fra kjøpstidspunkt, mens de i sone 2 gjelder fra kl 18.00 – 18.00.

Fisketider 
Sone 1, 2 og 3:  01.06 – 31.08
Sone 4:             01.06 – 15.09, ørretfiske 01.05 – 01.06
Kosåna er fra sesongen 2015 en del av sone 4, med samme fisketider.

Fiskeredskap
I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. For å hindre spredning av gyrodactylus salaris, er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken.

Fangstbegrensning – kvoter
-Døgnkvote på 2 laks pr fisker
-Døgnkvote på 2 sjøaure pr fisker
-Sesongkvote på laks er 50 kg pr fisker

Døgnkvote er definert til det antall fisk hver fisker kan avlive pr fiskerdøgn. Kvotedøgnet følger fiskerkortdøgnet (= tidspunkt for gyldighet av fiskerkort, eks kl 18.00 til 17.59 i sone 2). For sesong-, grunneier- og ukekort følger kvotedøgnet datodøgnet.
Fisk som settes uskadd ut igjen (fang og slipp) teller ikke med i døgnkvoten. All vinterstøing av laks skal slippes ut.

Midtsesongevaluering
Midtsesongevaluering foretas 25. juli, eventuelle tiltak innføres fra 1. august.
-Dersom gytebestandsmål ser ut til å nås, videreføres reglene ut sesongen.•Sesongen kan forlenges til 15.09 og 50 kg grense kan oppheves.
-D3: 50 kg grense oppheves ikke selv om sesong forlenges.
-Det vil kun selges døgnkort for perioden 31.08 – 15.09.
-Det anmodes om at all holaks settes tilbake i september dersom det blir utvidet fisketid.
-Dersom gytebestandsmål ikke ser ut til å nås vil ett av følgende alternativ skje:
1) døgnkvoten reduseres til 1 laks pr fisker og innføres utsettingspåbud for laks over 90 cm (ca 7,5 kg), eller i værste fall
2) fisket stoppes helt.
-Innskrenkninger i fisketid, endring i døgnkvoter m.m. vil ikke gi grunnlag for refusjon av fiskekort.

Brudd på fiskeregler eller regler om desinfisering
Det er innført felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i hele Mandalselva.
Fiskeoppsynet kan utstede et gebyr på kr 2000,- for følgende overtredelser:
-Brudd på fiskeregler, kvoter og feil redskapsbruk
-Manglende desinfisering

Fisker vil også kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid. Gjentatte eller grove brudd kan bli anmeldt av styret i Mandalselva Elveeigarlag.

Manglende fisketrygd meldes videre til Statens naturoppsyn.

Retningslinjer for fisket
-Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
-Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
-Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
-Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til
-Fiske fra bro etc er ikke tillatt
-Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
-Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
-Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
-Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen-Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
-Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 – 15.09
-Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred

Fangstrapportering
Som følge av den betydelige nedgangen i våre laks- og sjøørret bestander har myndighetene vedtatt strenge rapporteringskrav.

Følgende skal rapporteres løpende:
-Fangst, dato og vekt
-Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
-Innsats (fiskedøgn)

Hver dag du har fisket skal du:
-Rapportere fangst på ditt fiskekort
-Rapportere 0 fangst dersom du ikke har fått fisk (gjelder uke og sesongkort)

Alle innehavere av sesongkort vil være registrert med mailadresse.  Det vil bli sendt purremail dersom du ikke har rapportert. Ordningen med sesongkort vil bli løpende evaluert.

Web-rapportering
Logg deg inn på http://www.scanatura.no – følg anvisningene.

SMS – rapportering
Fra sesongen 2011 innfører vi mulighet for rapportering via SMS. NB! gjelder kun for laks.

Syntaks  Kortnummer  Vekt  Fanget (c) eller sluppet (r)
SMS IN33333/123  5,5  r

Eksempel på utsatt laks på 5,5 kg på fiskerkort nr IN33333/123

Meldingen vil se slik ut: IN33333/123 5,5 r (husk mellomrom mellom ordene / tallene i meldingen).

Melding sendes tlf.nr.: +47 41 71 60 30